Skip to content
Skip to navigation menu

Ton Meijers

Qualifications:

Study Dutch Civil Law (Master), Radboud University, Nijmegen
Study Catholic Theology (Licentiatus), Radboud University, Nijmegen
Study Canon Law (+ Jurisprudence / Doctoratus), Gregoriana University, Rome

Occupation: Assistance Professor in Canon Law, School of Catholic Theology, Tilburg University

Interests: Church - State relation in the Netherlands and on a European level.
The crossroads between canon law and civil law.

Publications:

Ton is author of everal publications on the relation between Dutch civil law and Roman Catholic canon law in civil law reviews. More recentlyhe has written three publications about the Roman Catholic Doctrine on religious freedom from a more judicial point of view.

(Das katholische Vereinsrecht entsprechend dem neuen kirchlichen Gesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen der Freiheit der Christgläubigen und der Aufgabe der kirchlichen Hierachie, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Moderator: Velasio de Paolis, Romae 1988 (524)).

 Die Anerkennung der Vereinigungsfreiheit als ein kirchliches Fundamentalrecht im Kodex von 1983, Romae: PUG, 1989 (108)

 Het recht van vereniging en het verenigingsrecht in de codex van 1983, in: De katholieke identiteit van instellingen en organisaties in het recht, Werkgroep Nederlandstalige Canonisten, Torfs, De Roo, Warnink (ed.), Leuven: Peeters, 1990, 101-138.

 Analyse van enkele binnen de Nederlandse kerkprovincie vigerende particulierrechtelijke regelingen inzake geschillen tussen gelovigen en kerkelijke overheid, in: Rechtsbescherming in de kerk, Werkgroep Nederlandstalige Canonisten, Warnink (ed.), Leuven: Peeters, 1991, 99-120.

 Pastorale werkers en kerkelijke huwelijkssluiting. Naar een interpretatie van canon 1112 van de codex van 1983, Tijdschrift voor Theologie 31(1991), 402-418.

 Is een tweede burgerlijk huwelijk van een pastoraal werk(st)er rechtsgrond voor ontslag?, Kontaktblad Federatie VPW Nederland, (1991)5, 16-18.

 De apostolische constitutie `Sapientia Christiana' kerk-kerk, kerk-staat, Academische rede uitgesproken op de Academische zitting 1992 van de KTU, verschenen in: Toespraken Academische Zitting 1992, KTU-Utrecht, 1992, 9-25.

 Pastoraal werker en pastoraat, Analecta Aartsbisdom Utrecht 65(1992), 231-248; en: Contactblad voor het Justitiepastoraat 43(1992)n.2, 35-57.

 Dispensatiebevoegdheid van de diocesane bisschop. Een advocaten pleidooi voor een nieuwe bisschoppelijke praxis, in: Ius propter homines, Kerkelijk recht op mensenmaat, Werkgroep Nederlandstalige Canonisten, Warnink (ed.), Leuven: Peeters, 1993, 89-108.
(Canoniekrechtelijke evaluatie, idem: 143-150).

 Mensenrechten als fundamenteel recht in de kerk, in: Mensenrechten in de kerk, een dossier, Commisie Justitia et Pax-Nederland, Oegstgeest, 1993, 39-52.

 Christendom is niet neutraal, De Bazuin 77(1994), 12-13.

 Parochiebestuur als werkgever, De visie van een kerkjurist, Kontaktblad Federatie VPW Nederland, (1994)1, 3-5.

 Euntes docete omnes gentes. De katholieke kerk verkondigt publiek moraal. Een canoniekrechtelijke analyse, in: Goed en Kwaad in de samenleving, Vindplaatsen van publieke moraal, L.F.M. Besselink (red.), Baarn, 1994, 74-99.

 Gelijke monniken, gelijke kappen, Algemene Wet Gelijke Behandeling, Rooms Katholiek Kerkgenootschap en canoniek recht, NJB 69(1994), 710-714.

 Huwelijk als mensenrecht en canonieke celibaatsverplichting, in: Het huwelijk kerkelijk en werkelijk, Warnink, H., Kennes, W. (ed.), Leuven, 1994, 57-77.

 Scheiding van kerk en staat - maar vervlechting van burger­lijke en canonieke rechtsorde, in: Op het snijvlak van civiel en canoniek recht, Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenoot­schap, Zwolle, 1994, 7-29.

 O Sacrum Convivium, Gebroken huwelijkse levensgemeenschap en eucharistische levensgemeenschap, in: De lengte en de breedte, de hoogte en de diepte, Peilingen in de theologie van de sacramenten, Van Eijk, A, Rikhof, H. (ed.), Zoetermeer: Meinema, 1996, 159-187.

 Kerkelijke administratieve procesvoering, `salva iustitia', knelpunt als uitdaging, in: Het recht als waarborg, aanbevelingen tot verbetering van de kerkelijke rechtsgang, Commissie Justitia et Pax-Nederland, Oegstgeest, 1996, 19-34.

 De parochie zonder pastoor, Een interpretatie van canon 517,2 voor de Nederlandse kerkprovincie, in: De parochie van de toekomst, Meijers, A.P.H. (ed.), Studia Canonica 2, Leuven: Peeters, 1998, 103-121.

 Professio pastorum, Beroepscode van pastoraal werkenden en canoniek tuchtrecht, in: Regulering en Deregulering in het kerkelijk recht, Martens, K., Van Stiphout, M. (ed.), Werkgroep Nederlandstalige Canonisten, Leuven: Peeters, 1998, 101-120.

 "Meewerken is echter niet hetzelfde als vervangen” De Romeinse Instructie over leken in pastorale dienst, Praktische Theologie 26(1999), 72-88.

 Canonieke huwelijksjurisprudentie en homoseksualiteit, in: De ordening van het verlangen, Vriendschap, verwantschap en (hom)seksualiteit in joodse en christelijke tradities, Korte, A.-M., Vosman, F., Wit, T de, Zoetermeer: Meinema, 1999, 138-147.

 "Wie vreest wie?", Enkele overwegingen over de verhouding van Kerk en Staat in het licht van het Nederlands burgerlijk recht en van het canoniek recht, KTU-Dies 1999, Utrecht: KTU, 1999, 11-45.

 Het Vermogensrecht in het Wetboek van Canoniek Recht, Novum Commentarium Lovaniense, Leuven: Peeters, 2000 (325).

 Kerkgebouw als moskee, Begrip 27(2001), 25-28.

 De verhouding van canoniek recht tot het burgerlijk privaatrecht, WPNR 132(2001), n. 6456, 755-761.

 Pastoraal werk(st)er: wel een kerkelijk ambt maar geen kerkelijke bediening?, Een canoniekrechtelijke reflectie, in: Gedoopt, gevormd, gezonden, Status en statuut van de pastoraal werk(st)er, Van Eijk, A.H.C, Meijers, A.P.H., Zoetermeer, Meinema, 2001, 149-166.

 Art. 1:68 BW en art. 449 Sr: dor hout, De koppeling van kerkelijk en burgerlijk huwelijk bezien vanuit Rooms-katholiek standpunt, NJB 77(2002)38,1897-1898 (Website NJB Afl. 2002/38, 9 pp).

 De parochie voorbij? Behoud het goede goed, in: Een kerk met toekomst, De katholieke kerk in Nederland 1960-2020, Hellemans, S., Putman, W., Wissink, J, (red.), Zoetermeer, Meinema, 2003, 110-123.

 Kerk(recht)elijke dominantie van de territoriale parochie, Praktische Theologie 30(2003), 148-165.

 Een recht is een recht, Kerkelijk pensioenfonds als burgerlijke rechtspersoon?, Ars Aequi 52(2003)7/8, 84-90.

 Zwijgen maakt spreken mogelijk, Over de geheimhoudingsplicht in het pastoraat, Praktische Theologie 30(2003), 361-376.

  De bevoegdheden van kerkelijke organen (i.s.m. Van der Ploeg en Van Drimmelen); Het beheer van het vermogen in een rooms-katholieke parochie, in: Kerk en Recht (Van Drimmelen, Van der Ploeg, red.), Utrecht, Lemma, 2003, 234-243, 281-287.

 De R.-K. parochie en de vervreemding van onroerend goed, WPNR 135(2004) n. 6560, 13-19.

 De pastoraal werk(st)er in de kerk: blijft het tobben?, Reflecties rond een nieuwe juridische typologie, TvT 44(2004), 274-286.

 De paus als opvolger in het Petrus-ambt: de primaat van de katholieke kerk, Schrift, (2005), n. 219, 94-97.

 De katholieke geloofsbelijdenis en de katholieke ambtseed in canoniekrechtelijk perspectief, Bijdragen 66(2005), 254-271.

 Advocaat van de duivel, Anathema, Canoniek recht, Codex Iuris Canonici, Kerkelijke rechtbank, Laïciseren, Officiaal, Pastoraal werker, in: Christelijke Encyclopedie, G. Harinck (hoofderedactie) e.a., Kampen, Kok, 2005, (Deel 1) 24; 58-59; 279; 348-349; (Deel 2) 992-993, 1081, 1333; (Deel 3) 1349.

 Het verbod op smalende krenkende gosdslastering: een legitieme strafbepaling?, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht Bijdrage, 1(2007), 1-15.

 Règles de conduite et code professionel du ministère pastoral, in: L.L. Christians (ed.), La dèontologie des ministères ecclésiaux, Paris, CERF, 2007, 101-124.

 Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Handboek voor de advocaat, medisch hulpverlener, notaris en geestelijke, (i.s.m. F.A.W. Bannier, W.L.J.M. Duijst, N.A.M.E.C. Fanoy, J.M. Tempelaar), Den Haag, Sdu, 2008, 171-199.

 De (rooms-katholieke) pastoraal werker als medewerker in het pastoraat: een overzicht vanuit canoniekrechtelijk perspectief, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht Bijdrage 2(2008), 59-77.

 Het celibaat als priesterlijke levensstaat vanuit canoniekrechtelijk perspectief, Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift, 33(2008), 305-320.

 Sacrum sacre tractandum: Over de canoniekrechtelijke aspecten inzake de bestemming van kerkgebouwen en de herbestemming van voormalige kerkgebouwen, in: Het kerkgebouw als religieus erfgoed, O. Boelens, A. Meijers (ed.), 2vm, Bergambacht, 2009, 59-78.

 De theologische en canonieke grondslag van de pastoraal werker, (met: Henk Witte), in: Een eigen charisma, 40 jaar pastoraal werk(st)ers, Ton Beugelsdijk, Nico Bulter (ed.), Nijmegen. Valkhof, 2010, 77-92.

 “Oculos in animarum salutem semper intentis”, Over het zielenheil in canoniekrechtelijk perspectief, Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift, 35(2010), 266-277

 Zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen mede vanuit canoniekrechtelijk perspectief, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 4(2010), 51-69

 The Independence of the Church from the National State, A Canonical Analysis, Bijdragen 72 (2011), 3-17

 Godsdienstvrijheid en waarheid, Een analyse van de verklaring over de godsdienstvrijheid “Dignitatis humanae”, Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, 36(2011), 288-296

EDITED BOOKS

De parochie van de toekomst, Scripta Canonica 2, Peeters: Leuven, 1998 (299).

Gedoopt, gevormd, gezonden, Status en statuut van de pastoraal werk(st)er, Zoetermeer, Meinema, 2001 (237) (i.s.m. Van Eijk, A.H.C.)

 Het kerkgebouw als religieus erfgoed, Theologische Perspectieven 2, 2vm: Bergambacht, 2009 (208) (i.s.m. O. Boelens)